Artikel -1- Definities
1.1 In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Dakdekker: Prins Dakonderhoud, gevestigd aan de Goirkestraat 12C 5046 GK Tilburg en iedere (rechts) persoon of
vennootschap die door haar het recht is of wordt gegund om als gebruiker de algemene voorwaarden in een overeenkomst
gebruiken.
b. Opdrachtgever: de (rechts) persoon of vennootschap welke goederen van Dakdekker aankoopt en of aan Dakdekker opdracht
heeft gegeven tot vervaardiging van en/of levering van goederen en/of tot het verrichten van werkzaamheden;
c. Opdracht en/of Overeenkomst: elke opdracht aan c.q. overeenkomst met Dakdekker van Opdrachtgever betreffende een
overeenkomst van opdracht, aanneming van werk en/of verkoop van zaken en goederen en/of het verrichten van (advies)
werkzaamheden door Dakdekker, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
d. Werk en of werkzaamheden: alle werkzaamheden die het onderwerp zijn van de Opdracht en/ of overeenkomst.
e. Producten: alle zaken die onderdeel zijn van de Opdracht en/of Overeenkomst, al dan niet geleverd, als onderdeel van de
overeenkomst tot aanneming van werk.
f. De Algemene voorwaarden: de onderhavige door Dakdekker gebruikte algemene leverings- en aannemingsvoorwaarden.
Artikel -2- Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offerteaanvragen, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen
betreffende (de uitvoering van) de Overeenkomst door Dakdekker, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
2.2 Dakdekker wijst toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
2.3 Door het enkel plaatsen van een Opdracht en/of de in ontvangstneming van zaken en goederen van de Dakdekker, aanvaardt de
ontvangende partij de Algemene Voorwaarden als Opdrachtgever, en worden deze geacht (stilzwijgend) onderdeel van de
Overeenkomst uit te maken zonder dat daarvoor een andere schriftelijk bevestiging door Dakdekker of Opdrachtgever nodig is.
2.4 Ingeval enige bepaling uit de Algemene Voorwaarden strijdig is met een bepaling uit de Overeenkomst prevaleert laatstbedoelde
bepaling.
Artikel -3- Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van Dakdekker, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend. Alle aanbiedingen zijn geldig gedurende 30
dagen na dagtekening offerte, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, Dakdekker is slechts aan een aanbieding gebonden, indien
Opdrachtgever deze schriftelijk en integraal binnen 30 dagen aanvaardt. Een aanvaarding als bedoeld in art. 6:225 lid 2 BW is niet
mogelijk.
3.2 Iedere aanbieding is gebaseerd op de gegevens, tekeningen, berekeningen, specificaties en overige informatie, die Opdrachtgever
ter gelegenheid van de aanvraag heeft verstrekt. Dakdekker mag van de juistheid van deze verstrekte informatie en gegevens uitgaan.
3.3 Iedere aanbieding is gebaseerd op de veronderstelling dat Dakdekker de Overeenkomst onder normale en de reguliere arbeidstijd,
weersomstandigheden en overige omstandigheden kan uitvoeren.
3.4 Alle bij een aanbieding verstrekte afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, prijslijsten, catalogi, folders, maat – en
gewichtsopgaven en alle andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Dergelijke gegevens zijn slechts bindend, indien
Dakdekker dit uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd. Dakdekker is niet verplicht detail gegevens te verstrekken, tenzij anders is
overeengekomen.
3.5 Indien de Dakdekker in zijn aanbieding te leveren materialen opneemt, baseert Dakdekker zich ten aanzien van deze materialen
op de gegevens die door de producent of de leverancier van deze goederen aan hem zijn verstrekt wat betreft de gedragingen en
eigenschappen van deze materialen. Dakdekker is als gevolg daarvan niet aansprakelijk te achten voor schade te dien aanzien
ontstaan tenzij Dakdekker zelf de producent van deze materialen is.
3.6 Dakdekker gaat uit van de functionele geschiktheid van materialen en constructies, zowel bestaande, als door Opdrachtgever
voorgeschreven, waarop of waaraan de door Dakdekker uit te voeren werkzaamheden dienen plaats te vinden.
3.7 Toezending van aanbiedingen, catalogi, prijslijsten, e.d. verplichten Dakdekker niet tot levering c.q. acceptatie van een opdracht.
3.8 Informatie en adviezen van Dakdekker zijn van algemene aard en vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.
3.9 Offertes, tekeningen, berekeningen, modellen, programmatuur, fabricagemodellen, werkwijzen en bescheiden, die op de
Overeenkomst betrekking hebben, en door Dakdekker zijn verstrekt, alsmede de eventuele auteursrechten en andere industriële en
intellectuele rechten blijven eigendom van Dakdekker en mogen op geen enkele wijze worden gedupliceerd, vermenigvuldigd,
overgenomen, of aan derden ter inzage, of ter beschikking worden gegeven.
3.10 Dakdekker behoudt zich het recht voor om Opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren en Producten onder rembours te
leveren.
Artikel -4- Overeenkomst
4.1 Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met Dakdekker pas tot stand, nadat Dakdekker een Opdracht schriftelijk
heeft bevestigd of op het moment dat Dakdekker feitelijk uitvoering geeft aan de Overeenkomst.
4.2 De opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud en strekking van de Overeenkomst juist, en volledig, weer te geven.
4.3 Indien de Opdracht niet schriftelijk is aanvaard c.q. bevestigd, en Dakdekker toch feitelijk uitvoering aan de Overeenkomst geeft,
beschouwen partijen de factuur als opdrachtbevestiging, die ook geacht wordt de inhoud en strekking van de Overeenkomst juist en
volledig weer te geven.
4.4 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door
werknemers van Dakdekker of namens Dakdekker gedaan door derden, binden Dakdekker slechts indien deze door haar, conform het
gestelde in artikel 4.1 schriftelijk zijn bevestigd c.q bekrachtigd.
4.5 Indien Dakdekker dit noodzakelijk of wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst, mag Dakdekker bij uitvoering
van de Overeenkomst, anderen inschakelen en/of de werkzaamheden of andere wijze en/of met andere materialen uitvoeren. Dit
laatste indien materialen dezelfde eigenschappen en gedragingen bezitten als die welke zijn voorgeschreven of overeengekomen.
Artikel -5- Verplichtingen van Dakdekker
5.1 Dakdekker zal de Opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, behartigd de belangen van Opdrachtgever in onafhankelijkheid en naar
beste weten, en verricht en levert haar werkzaamheden en goederen naar beste weten en kunnen, en naar de eisen van goed
vakmanschap, een en ander naar de op het moment van sluiten van de Overeenkomst huidige stand van de wetenschap en techniek.
5.2 Ingeval Dakdekker geleverde goederen van derden met garantie heeft betrokken, hebben jegens Opdrachtgever de door deze
derden vastgestelde garantiebepalingen te gelden.
5.3 Dakdekker verleent garantie volgens de met opdrachtgever gemaakte garantiebepalingen op de waterdichtheid van de
dakbedekking, mits door de opdrachtgever tijdens de garantieperiode voldaan is aan periodiek onderhoud van de daken, en er niet
door derden werkzaamheden aan de dakbedekking verricht zijn zonder schriftelijke toestemming van Dakdekker.
5.4 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is Dakdekker uitsluitend gehouden tot nakoming van de in het vorige
artikel-lid genoemde garantieverplichtingen.
Artikel -6- Verplichtingen van Opdrachtgever
6.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Dakdekker telkenmale tijdig kan beschikken over de voor de Overeenkomst benodigde
informatie, gegevens en goedkeuringen, waaronder begrepen ontheffingen en Vergunningen.
6.2 Opdrachtgever draagt er voor eigen rekening en risico zorg voor dat Dakdekker toegang heeft tot de plaats van de aanneming van
werk, voldoende werkruimte en voldoende gelegenheid voor opslag, aan en afvoer van bouwmaterialen en hulpmiddelen, alsmede dat
er voldoende toilet – en schaftgelegenheid aanwezig zijn en dat alle wettelijke en noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en andere
voorzorgsmaatregelen in overleg met Dakdekker genomen zijn en tijdens uitvoering van de werkzaamheden geheel gehandhaafd
zullen worden.
6.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Dakdekker tijdig kan beschikken over aansluitmogelijkheden van elektrische apparaten,
verlichting, perslucht, water, en alle overige voor de in de Overeenkomst bedoelde werkzaamheden gangbare aansluitmogelijkheden.
6.4 Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de opdracht benodigde goederen, zoals elektriciteit, gas en water kosteloos beschikbaar
stellen, evenals andere aanwezige hulpmiddelen, zonder achteraf verrekening hiervan.
6.5 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Dakdekker voor het verticale transport van materialen en materieel kosteloos gebruik
mogen maken van de op het werk aanwezige lieren, bouwliften met bediening, alsmede dat Dakdekker op het dak waarop de
werkzaamheden worden uitgevoerd, mag werken met open vlam waarbij de nodige voorzorgsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen
door Opdrachtgever zullen worden getroffen.
6.6 Indien Opdrachtgever voor wat betreft de uitvoering van het bepaalde in de vorige artikelleden in onzekerheid verkeert over de
vraag welke voorzorgsmaatregelen wettelijk verplicht dan wel om andere redenen nodig zijn, is de Opdrachtgever verplicht om contact
op te nemen met de Arbeidsinspectie en voorts om de aanwijzingen en aanbevelingen van de Arbeidsinspectie op te volgen. Alle extra
kosten voortvloeiende uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van bovengenoemde verplichtingen komen ten laste van de
Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Dakdekker voor alle aanspraken van werknemers van Opdrachtgever of Dakdekker c.q.
derden voortvloeiende uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk in acht nemen door de Opdrachtgever van de in deze bepaling bedoelde
voorzorgsmaatregelen en noodzakelijke daaronder begrepen wettelijke voorgeschreven, veiligheidsmaatregelen.
6.7 Indien Opdrachtgever materieel of materiaal van Dakdekker, benodigd voor de uitvoering van de Overeenkomst, onder haar hoede
heeft, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor dit materieel of materiaal. Bij vermissing of beschadiging heeft Dakdekker het recht dit
aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
6.8 Indien Opdrachtgever bepaalde producten of een bepaalde wijze van uitvoering van de Werkzaamheden voorschrijft, is
Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk en vrijwaart zij Dakdekker ter zake voor alle gevolgen. Met name is Opdrachtgever
verantwoordelijk voor de functionele geschiktheid en deugdelijkheid van de voorgeschreven producten en (de deugdelijkheid van) de
voorgeschreven wijze van uitvoering.
6.9 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot de uitvoering
van de Overeenkomst door Dakdekker behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de Overeenkomst daarvan
geen vertraging ondervindt.
6.10 Opdrachtgever draagt telkenmale tot minimaal 1 uur na afronding der werkzaamheden van Dakdekker zorg voor brandwacht,
oftewel een zodanige controle dat er geen brand kan ontstaan c.q. ontstane brand niet kan uitbreiden.
6.11 Opdrachtgever heeft informatieplicht betreffende bijzonderheden met betrekking tot brandveiligheid.
6.12 Opdrachtgever dient opstallen en objecten, welke Dakdekker onder zich heeft bij uitvoering van de werkzaamheden, voor de
volle waarde verzekerd te hebben tegen brand.
6.13 Opdrachtgever dient opstallen en objecten, welke Dakdekker onder zich heeft bij uitvoering van de werkzaamheden, en niet
verwijderd, of elders kunnen worden opgeslagen, naar eigen inzicht af te dekken middels afdekzeilen of PE folie. Eventuele stof- en of
andere schade als gevolg van het niet verwijderen hiervan kunnen niet worden verhaald op Dakdekker.
6.14 Indien de voortgang in de uitvoering van de Overeenkomst door toedoen van de opdrachtgever door overmacht of voor risico
van de opdrachtgever komende omstandigheden aan zijn zijde wordt vertraagd, is de Opdrachtgever verplicht Dakdekker over het al
voldane gedeelte van de Overeenkomst naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele overeenkomst reeds gemaakte kosten.
6.15 Indien de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan de werkzaamheden moeten
worden uitgevoerd tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan Dakdekker kan worden toegerekend, is Dakdekker gerechtigd tot
een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid en gemaakte kosten. In geval de zaak als
gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtgever teniet is gegaan, heeft
Dakdekker recht op de bedongen aanneemsom, vermeerderd met de kosten welke zij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten
maken, en verminderd met de door beëindiging bespaarde kosten.
Artikel -7- Verpakkingsmaterialen
7.1 Tenzij op de factuur uitdrukkelijk anders staat aangegeven, is het door Dakdekker aangewende verpakkingsmateriaal, waarin door
Dakdekker zaken aan Opdrachtgever worden aangeboden, bestemd voor éénmalig gebruik. Indien het verpakkingsmateriaal voor
éénmalig gebruik is bestemd, is Dakdekker noch gehouden om het verpakkingsmateriaal terug te nemen noch enigerlei vergoeding
voor de opslag en/of vernietiging van het verpakkingsmateriaal te betalen.
Artikel -8- Opslag
8.1 Ongeacht het tijdstip van eigendomsovergang komen de producten vanaf het moment van aanvoer op het werk voor rekening en
risico van de Opdrachtgever, met name in geval van verlies c.q. beschadiging van deze zaken door welke oorzaak ook ontstaan en/of
in geval van schade c.q. aan deze goederen veroorzaakt. Opdrachtgever is in dit kader verplicht de door Dakdekker aangevoerde
producten voldoende te verzekeren bij een te goeder naam en faam bekendstaande in Nederland gevestigde
verzekeringsmaatschappij, met name tegen de gevolgen van beschadiging, verlies, diefstal, of het tenietgaan door brand,
blikseminslag, of welke andere oorzaken dan ook. Dakdekker heeft te allen tijde het recht inzage te nemen in de verzekeringspolis
van Opdrachtgever zoals in deze bepaling bedoeld.
8.2 Indien het gereed product niet onmiddellijk of op de afgesproken afroep-termijn naar de plaats van bestemming kan worden
vervoer is Dakdekker gerechtigd, zonder ingebrekestelling, deze voor rekening en risico van Opdrachtgever, bij Dakdekker of bij
derden binnen op te slaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden. In die gevallen waarin Opdrachtgever na
ingebrekestelling de producten niet binnen en redelijke termijn afneemt, heeft Dakdekker het recht de producten aan derden te
verkopen, in welk geval de netto-opbrengst in mindering komt op het aan Dakdekker totaal verschuldigde.
Artikel -9- Levertijd
9.1 Opgegeven en overeengekomen levertijden en andere tijden worden door Dakdekker bij benadering vastgesteld en gelden nimmer
als een fatale termijn.
9.2 De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat Dakdekker kan blijven werken, zoals ten tijde van het sluiten van de
Overeenkomst was voorzien en de van derden c.q. Opdrachtgever te betrekken benodigde goederen, werkzaamheden en informatie
tijdig aan Dakdekker worden aangeleverd.
9.3 Indien deze verwachting onterecht blijkt, ook al is dit het gevolg van reeds bij het sluiten van de Overeenkomst te voorziene
omstandigheden, zal de leveringstijd met evenveel dagen worden verlengd als de opgetreden vertraging heeft geduurd.
9.4 De leveringstijd zal ook worden verlengd, indien Opdrachtgever de Overeenkomst na het sluiten daarvan wijzigt of anderszins de
uitvoering ervan vertraagt.
9.5 Indien Opdrachtgever van oordeel is dat de overschrijding van de door Dakdekker bij benadering vastgestelde levertijd voor hem
als onredelijk bezwarend moeten worden aangemerkt, is Opdrachtgever verplicht om Dakdekker bij aangetekende brief alsnog een
redelijke levertermijn te stellen.
9.6 Overschrijding van de door Dakdekker bij benadering vastgestelde levertijd geeft de Opdrachtgever geen aanspraak op levering uit
voorraad van Dakdekker ingeval gekocht is op aanvoer vanaf een derde, noch tot enige andere aanspraak of vergoeding van schade of
kosten ongeacht aard, omvang en grondslag.
Artikel -10- Oplevering van een werk
10.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het werk na opneming is goedgekeurd door Opdrachtgever.
10.2 Het werk wordt ook geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen.
10.3 Voor het werk geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen. In deze onderhoudstermijn zal Dakdekker eventuele kleine gebreken
(welke een goedkeuring niet mogen belemmeren) herstellen. Opdrachtgever dient Dakdekker hiertoe in de gelegenheid te stellen.
10.4 Indien Opdrachtgever niet ingaat op de uitnodiging om het voltooide werk op te nemen, dan wordt het werk 8 dagen na deze
uitnodiging geacht te zijn goedgekeurd.
10.5 Nadat het werk is opgeleverd is Dakdekker behoudens wat hieromtrent wettelijk is bepaald, niet meer aansprakelijk voor
eventuele tekortkomingen aan het werk.
10.6 Nadat het werk is opgeleverd dient Opdrachtgever deze deugdelijk te onderhouden, en oordeelkundig te gebruiken.
Artikel -11- Reclame
11.1 Opdrachtgever dient bij iedere levering, op het moment van levering, en in ieder geval binnen een zo kort mogelijke termijn te
controleren of deze aan de Overeenkomst beantwoordt.
11.2 Reclames moeten, wat betreft zichtbare gebreken, uiterlijk binnen 7 dagen na levering schriftelijk worden ingediend bij
Dakdekker, op het postadres zoals dit op de factuur vermeld staat. Opdrachtgever dient daarbij schriftelijk aan te geven wat het
gebrek is, en wanneer, en hoe, hij het gebrek heeft geconstateerd.
11.3 Reclames voor wat betreft verborgen gebreken moeten eveneens schriftelijk worden ingediend bij Dakdekker, op het postadres
zoals dit op de factuur vermeld staat, en wel binnen 7 dagen nadat van een dergelijk gebrek is gebleken of redelijkerwijs had moeten
zijn gebleken, met dien verstande dat reclame niet meer mogelijk is na 12 maanden na oplevering. Opdrachtgever dient daarbij
schriftelijk aan te geven wat het gebrek is, en wanneer, en hoe, hij het gebrek heeft geconstateerd.
11.4 Na constatering van het gebrek is Opdrachtgever verplicht om het gebruik van de producten onmiddellijk te staken en voorts al
het redelijkerwijs mogelijke doen en laten ter voorkoming van (verdere) schade.
11.5 Reclames over facturen dienen schriftelijk bij Dakdekker te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na dagtekening van de
factuur.
11.6 Retourzendingen worden alleen na schriftelijke akkoordbevestiging door de verkoopafdeling van Dakdekker geaccepteerd en in
ontvangst genomen, en dienen altijd franco huis te geschieden. Bij retourzending dient altijd te worden vermeld de datum en nummer
van de Overeenkomst, waarop de oorspronkelijke levering heeft plaatsgevonden, en de factuurdatum en factuurnummer waarop de
goederen zijn vermeld.
11.7 Opdrachtgever zal geen reclames kunnen indienen met betrekking tot goederen die hij heeft bewerkt of verwerkt of door derden
heeft laten bewerken of verwerken.
11.8 Bij niet tijdige of ondeugdelijke indiening van een reclame, verliest Opdrachtgever zijn rechten ter zake Dakdekker.
Artikel -12- Prijzen
12.1 Tenzij ander is overeengekomen zijn de opgegeven prijzen:
a. Gebaseerd op de bij de opdrachtbevestiging voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang zijnde feitelijke gegevens;
b. Gebaseerd op tijdige verstrekking door Opdrachtgever van de benodigde informatie en goederen aan Dakdekker;
c. Gebaseerd op de tijdens opdrachtbevestiging geldende hoogte van de inkoopprijzen, verpakkingskosten, arbeidslonen, loonkosten,
sociale- en overheidslasten en andere direct aanwijsbare kosten welke van invloed zijn op de door te voeren prijsverhogingen.
d. Gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats;
e. Exclusief de kosten van in- en uitlading, vervoer, en verzekering;
f. Exclusief b.t.w., invoerrechten en andere belastingen, heffingen en rechten;
g. Tussentijdse, vanuit overheidswege opgelegde btw wijzigingen, worden doorberekend, zonder verrekening hiervan naar
opdrachtgever;
h. Exclusief vervoer- verlet en verblijfskosten en verzekering;
i. Vermeld in euro’s, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend;
j. Exclusief emballage.
12.2 Indien de Overeenkomst aanneming van werk betreft op basis van nacalculatie (regie), dan zullen de overeengekomen uurprijs
maal het aantal gewerkte uren worden gefactureerd, waarbij het factuurbedrag wordt verhoogd met eventuele geleverde c.q.
gebruikte materialen. Ingeval van particuliere Opdrachtgevers wordt het factuurbedrag tevens verhoogd met reis- en autokosten.
12.3 In geval van verhoging van één of meerdere kostprijsfactoren, is Dakdekker gerechtigd om de met Opdrachtgever
overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventuele terzake bestaande
wettelijke voorschriften.
12.4 Artikel 12.3 geldt eveneens ten aanzien van Overeenkomsten, die door Dakdekker worden uitgevoerd, voor zover het betreft
gedeelten, die op het tijdstip van intreden van de verhoging van één of meerdere kostprijsfactoren nog niet afgeleverd of uitgevoerd
waren.
12.5 Alle kosten voortvloeiend uit aanvulling en/of wijzigingen van een Overeenkomst door of namens Opdrachtgever zijn geheel voor
rekening van Opdrachtgever.
12.6 Dakdekker zal op verzoek van Opdrachtgever alle door deze aangegeven veranderingen in de Opdracht uitvoeren, mits deze
redelijkerwijs uitvoerbaar zijn. Deze werkzaamheden zullen als meerwerk in rekening worden gebracht.
12.7 Indien Opdrachtgever de uitvoering van het Werk geheel of gedeeltelijk schorst, worden voorzieningen, die Dakdekker ten
gevolge van de schorsing moet treffen, leveren, en/of aanbrengen, als meerwerk verrekend.
12.8 Indien de Opdracht ten gevolge van aan Dakdekker niet bekende omstandigheden of door overmacht onuitvoerbaar is, heeft
Dakdekker het recht te vorderen dat de Opdracht zodanig gewijzigd kan worden dat uitvoering alsnog mogelijk wordt. Ook dan zullen
eventuele meer- of minder kosten worden verrekend.
12.9 Ingeval de Overeenkomst aanneming van werk betreft, heeft de Opdrachtgever te allen tijde het recht om de Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Dakdekker heeft in dat geval recht op de aanneemsom, vermeerderd met de kosten die hij als
gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de, door beëindiging bespaarde kosten.
Versie 1.0 April 2023 Pagina 5
ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN PRINS DAKONDERHOUD
Artikel -13- Betalingen
13.1 Opdrachtgever dient de facturen van Dakdekker overeenkomstig de opdrachtbevestiging van Dakdekker te voldoen door storting
of overmaking van de op factuur vermelde bankrekeningnummer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De op bankafschriften
van Dakdekker aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
13.2 Opdrachtgever dient de factureren van Dakdekker conform artikel 13.1 te voldoen zonder beroep op enig recht van opschorting.
13.3 Opdrachtgever dient de factureren van Dakdekker conform artikel 13.1 te voldoen zonder beroep op enige korting of
verrekening.
13.4 Bij overschrijding van de in artikel 13.1 bedoelde termijn is Opdrachtgever in verzuim vanaf de dag dat die termijn verlopen is,
zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling zijdens Dakdekker benodigd zal zijn. Opdrachtgever is alsdan een cumulatieve rente
verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
13.5 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten in volgorde van
opeisbare facturen die het langst openstaan. Dit geld ook indien Opdrachtgever bij zijn betaling vermeldt dat de voldoening betrekking
heeft op een factuur van een latere datum.
13.6 Ingeval van niet, en niet behoorlijke nakoming door opdrachtgever, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement, of
schuldsanering natuurlijke personen, fusie, splitsing en ontbinding van Opdrachtgever, beslag op goederen van opdrachtgever, geheel
of gedeeltelijke overdracht of staking van de onderneming van Opdrachtgever, al dan niet indirecte overgang van de overwegende
zeggenschap over Opdrachtgever, overlijden, bewind en curatele van Opdrachtgever en/of verminderde kredietwaardigheid van
Opdrachtgever, is Dakdekker gerechtigd zijn alle lopende Overeenkomsten of gedeelten daarvan, die op dat ogenblik nog moeten
worden uitgevoerd, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door ontbinding dan wel opzegging middels een
buitengerechtelijke verklaring, onverminderd haar recht ter zake schadevergoeding te vorderen.
13.7 In de gevallen, bedoeld in de aanhef van het vorige artikellid, is iedere vordering, die Dakdekker op Opdrachtgever mocht
hebben, direct en in zijn geheel opeisbaar.
13.8 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Dakdekker met betrekking tot invordering van het aan Dakdekker
verschuldigde, en niet tijdig betaalde, komen voor rekening van Opdrachtgever. De gerechtelijke kosten worden vastgesteld op de
daadwerkelijk door Dakdekker gemaakte proceskosten. Ter vergoeding van de buitengerechtelijke kosten is opdrachtgever gehouden
tot betaling van een boete, welke wordt vastgesteld op 20% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 500, –. Ook
wanneer slechts één of enkele aanmaningen ter verkrijging van voldoening buiten rechte zijn verzonden en tenzij de werkelijke
buitengerechtelijke kosten een hoger bedrag belopen, in welk geval gehoudenheid bestaat tot voldoening van die werkelijke kosten.
13.9 Dakdekker is gerechtigd bij of na het aangaan van de Overeenkomst met Opdrachtgever, alvorens (verder) te presteren, van
Opdrachtgever op ieder moment de Dakdekker conveniërende zekerheid te eisen, dan zowel aan betalingsverplichtingen, als aan
overige verplichtingen voldaan zal worden, Dakdekker is gerechtigd de op dat moment in uitvoering zijnde werkzaamheden, of nog uit
te voeren werkzaamheden te staken of op te schorten, tot nader zekerheden door Opdrachtgever zijn verstrekt. Eventuele
gevolgschades, te late oplevering, als gevolg van het staken of opschorten der werkzaamheden door Dakdekker, als
gevolg van niet verstrekken van zekerheden door Opdrachtgever, kunnen niet bij Dakdekker worden geclaimd.
Artikel -14- Eigendomsvoorbehoud en Pandrecht
14.1 De eigendom van alle geleverde of af te leveren goederen blijft bij Dakdekker en gaat eerst over, wanneer Opdrachtgever de
prijs en eventueel van toepassing zijnde kosten, boetes, rente en schadevergoeding terzake van de geleverde goederen, inclusief
voorafgaande en volgende leveringen met inbegrip van de door Dakdekker ten behoeve van Opdrachtgever verrichtte of te verrichten
werkzaamheden zal hebben voldaan.
14.2 Zolang opdrachtgever de in het vorige artikellid genoemde vorderingen niet heeft voldaan, is Opdrachtgever niet gerechtigd om
geleverde goederen in eigendom over te dragen of deze met enig (beperkt) (zakelijk) (zekerheid) recht te bezwaren.
14.3 Indien de goederen onder eigendomsvoorbehoud niet bij de Opdrachtgever, doch onder een derde worden opgeslagen, zal
Opdrachtgever deze derde van het eigendomsvoorbehoud op de hoogte brengen, en die derde mededelen, dat bij deze in zoverre
voor Dakdekker houdt, zonder dat daaruit enige gehoudenheid van Dakdekker tot betaling van de opslagkosten of andere kosten
voortvloeit.
14.4 Opdrachtgever is gehouden de goederen, waarvan Dakdekker nog eigenaar is, deugdelijk tegen brand en diefstal te verzekeren.
Aanspraken uit het verzekeringscontract dienen door Opdrachtgever op eerste verzoek onvoorwaardelijk aan Dakdekker te worden
overgedragen.
14.5 Dakdekker heeft het recht hetzij de goederen onder zich te nemen c.q. te houden, totdat Opdrachtgever het verschuldigde met
inbegrip van de kosten, rente en/of schadevergoeding heeft voldaan, hetzij de goederen aan derden te verkopen, in welk geval de
netto-opbrengst in mindering komt op het aan Dakdekker verschuldigde.
14.6 Indien Opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Dakdekker tekortschiet of Dakdekker goede
grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen te kort zal schieten, is Dakdekker zonder enige vorm van
ingebrekestelling of enige rechterlijke tussenkomst gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te
halen/te nemen. Opdrachtgever machtigt onherroepelijk reeds nu voor alsdan Dakdekker om de plaats te betreden waar deze
goederen zich bevinden en deze goederen ook feitelijk terug te halen/te nemen, of indien deze aan roerende of onroerende zaken zijn
gemonteerd, te demonteren en terug te halen/te nemen. Na terugneming zal Opdrachtgever worden gecrediteerd voor de
marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke kostprijs, verminderd met de op terugneming gemaakte
kosten.
14.7 Op alle goederen die de Dakdekker van Opdrachtgever onder zich heeft en/of verkrijgt en/of neemt de dakdekker (van
rechtswege) een pandrecht tot zekerheid van alle vorderingen van dakdekker op Opdrachtgever ongeacht aard, omvang en grondslag.
Het pandrecht komt zonder nadere formaliteit tot stand op het moment dat de Dakdekker de goederen, al dan niet met toestemming
van Opdrachtgever, onder zich neemt of verkrijgt.
14.8 Indien Opdrachtgever enige verplichting uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet deugdelijk nakomt, hoe gering ook, is de
Dakdekker gerechtigd zijn verplichtingen met onmiddellijke ingang op te schorten en/of retentierecht onmiddellijk uit te oefenen.
Artikel -15- Overmacht
15.1 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de Overeenkomst door
Dakdekker verhinderen en die niet aan Dakdekker zijn toe te rekenen.
15.2 Onder overmacht bedoeld onder het vorige artikellid zij ook begrepen internationale conflicten, gewelddadige en gewapende
conflicten, terrorisme, natuurgeweld, maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse, supranationale of internationale overheid,
boycotacties, arbeidsongeregeldheden en arbeidsongeschiktheid bij derden of onder eigen personeel, storingen onder elektriciteit, gasof watervoorziening, weersomstandigheden, materiaalgebrek, niet, niet tijdig of ondeugdelijke leveranties en/of nakoming van
verplichtingen door derden, in communicatieverbindingen of in andere apparatuur of programmatuur van dakdekker en/of iedere
andere omstandigheden waarop Dakdekker geen invloed kan uitoefenen. Indien zich een dergelijke omstandigheid voordoet, zal
Dakdekker die maatregelen treffen, die van haar in redelijkheid kunnen worden gevergd om de schade van de Opdracht te beperken.
15.3 Tijdens overmacht worden de leveringsverplichtingen en andere verplichtingen van Dakdekker opgeschort. Indien de periode
waarin door overmacht de nakoming van de verplichting door Dakdekker niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden, zijn beide
partijen bevoegd de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot
vergoeding van schade en kosten bestaat.
15.4 Indien Dakdekker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk
aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde en/of gepresteerde dan wel het leverbare deel afzonderlijk
te factureren, en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, alsof het een afzonderlijke overeenkomst betreft.
Artikel -16- Aansprakelijkheid
16.1 Dakdekker kan jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk zijn voor schade die het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg zijn
van het handelen c.q. nalaten van de Dakdekker. Dakdekker is dus niet aansprakelijk voor gevolgschade zoals onder meer
bedrijfsschade, stagnatieschade, schade als gevolg van aanspraken van enigerlei derde op Opdrachtgever, door welke oorzaak dan ook
ontstaan, een en ander ten gevolge van of in de ruimste zin verband houdende met de door Dakdekker geleverde goederen en/of
verrichtte werkzaamheden. Schadevergoeding zal primair uitsluitend, ter keuze van Dakdekker, kunnen bestaan in kosteloze her
levering, uitvoering van de werkzaamheden, herstel of aflevering van de ontbrekende. Indien dakdekker daartoe overgaat wordt de
overeenkomst ongeacht te zijn nagekomen en heeft Opdrachtgever geen enkele aanspraak op enige vergoeding van schade of kosten.
16.2 De aansprakelijkheid in haar totaliteit van Dakdekker is in ieder geval en te allen tijde beperkt tot het ter zake van de
desbetreffende Overeenkomst door Dakdekker aan Opdrachtgever gefactureerd en betaald bedrag exclusief omzetbelasting.
16.3 Indien geen succesvol beroep mogelijk is op de aansprakelijkheidsbeperking bedoeld in lid -1- en of lid -2- is de aansprakelijkheid
van Dakdekker in haar totaliteit in ieder geval beperkt tot de uitkering die plaatsvindt onder de verzekering van Dakdekker tegen
dergelijke aansprakelijkheid,
vermeerderd met het bedrag van een eventueel van toepassing zijnde eigen risico.
16.4 Mocht om welke reden dan ook onverhoopt geen uitkering onder de aansprakelijkheid uitkering plaatsvinden, dan is de hiervoor
bedoelde gezamenlijke aansprakelijkheid in haar totaliteit beperkt tot een maximum van € 25.000, —
16.5 In gevallen waarin dakdekker door derden wordt aangesproken voor schade, veroorzaakt door goederen en/of werkzaamheden,
die Dakdekker heeft geleverd c.q. heeft verricht voor Opdrachtgever, zal Opdrachtgever Dakdekker onvoorwaardelijk vrijwaren, hetzij
op grond van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, hetzij anderszins.
16.6 Dakdekker is niet aansprakelijk voor schade aan goederen en/of personen van derden die is veroorzaakt door schending van
octrooien, auteursrechten, en/of andere industriële en intellectuele eigendomsrechten door gebruik van tekeningen, materialen of
onderdelen, dan wel door toepassing van werkwijzen, welke aan Dakdekker door of vanwege Opdrachtgever zijn verstrekt of
voorgeschreven. Opdrachtgever is gehouden Dakdekker voor deze aanspraken onvoorwaardelijk vrij te waren.
16.7 Indien Dakdekker desondanks gehouden is om schadevergoeding aan derden te voldoen, heeft Dakdekker het recht van regres
op de Opdrachtgever. Dit recht van regres strekt zich mede uit over de door Dakdekker te betalen/betaalde schadevergoeding,
alsmede rente en gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
16.8 Iedere uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid in de Algemene Voorwaarden is niet van toepassing in geval van opzet
en/of bewuste roekeloosheid van Dakdekker.
Artikel -17- Slotbepalingen
17.1 Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dakdekker niet gerechtigd om zijn rechten uit hoofde van
de Overeenkomst aan een derde over te dragen of te bezwaren.
17.2 Indien de Overeenkomst is gesloten tussen Dakdekker en twee of meer Opdrachtgevers, zijn Opdrachtnemers steeds hoofdelijk
voor het geheel jegens Dakdekker verbonden.
17.3 Indien Dakdekker zich in enig geval niet op enige bepaling van de Algemene Voorwaarden beroept, dan wel daarvan afwijkt,
brengt dit niet met zich mee dat zij zich in de volgende gevallen niet meer op de Algemene Voorwaarden zal kunnen beroepen.
17.4 Indien een bepaling van de Overeenkomst, waaronder begrepen de Algemene Voorwaarden, of van overeenkomsten die daarvan
het gevolg zijn nietig, niet rechtsgeldig of niet uitvoerbaar blijken te zijn, laat dit het overige bepaalde in de Overeenkomst of de
overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, onverlet en zullen partijen geacht worden te zijn overeengekomen een vervangende
bepaling, die qua inhoud en strekking de nietige, niet rechtsgeldige of niet uitvoerbare bepaling het dichtst benaderd gelet op de
intentie van partijen bij de Overeenkomst of de overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn.
17.5 Op alle aanbiedingen en de uitvoering daarvan, waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
17.6 De bepalingen van het Weens Koopverdrag (Convention on the International Sale of Goods) zijn niet van toepassing, evenmin als
enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking door partijen kan worden
uitgesloten.
17.7 Alle geschillen verband houdend met de Overeenkomst en daaruit voortvloeiende overeenkomsten, daaronder begrepen de
enkele invordering van het verschuldigde, zullen met uitsluiting van ieder ander gerecht aanhangig worden gemaakt bij de burgerlijke
rechter, bevoegd in de vestigingsplaats van Dakdekker, zulks zover de wet dit toelaat.
17.8 Indien deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in een andere taal dan de Nederlandse, is de tekst van de versie in de
Nederlandse taal bindend.